Program rozvoje venkova

 

V rámci  Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 jsou dvakrát ročně vypisována kola podávání žádostí.

Žádali jste o nenárokové dotace z 11. kola Programu rozvoje venkova ?

DOPORUČENÉ  operace z opatření a operací jsou na :

                 www.szif.cz v odkazu ZPRAVODAJSTVÍ - ARCHIV ze dne 9.11.2020

POZOR !!!!!!!!!!!!

Upozorňujeme, že v souladu s kap. 5.5 Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, musí žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen, předložit na příslušný RO SZIF povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz specifické podmínky Pravidel) nejpozději do 16. února 2021 do 18:00 hodin. V případě, že přílohy nebudou doloženy v termínu, bude u Žádosti o dotaci ukončena administrace. Postup pro doložení příloh je popsán v „Podrobném postupu pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře“. Postup generování a nahrávání formulářů pro výpočet finančního zdraví je popsán v „Podrobném postupu pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře“. Podklady pro výpočet finančního zdraví se dokládají samostatně, pouze prostřednictvím Portálu farmáře. Dokumenty jsou zveřejněny na Portálu farmáře a www.szif.cz/cs/prv2014 (Ke stažení). Funkcionalita Portálu farmáře pro dokládání příloh k Žádosti o dotaci je aktuálně spuštěna.

                                                                                                                              / Zdroj SZIF /

Program rozvoje venkova 11.kolo

termín podávání Žádostí - 6.10. od 8.00 do 27.10. do 18.00

způsob podávání : Portál farmáře

opatření : 6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců

               6.4.1. Investice do nezemědělských činností

               6.4.2. Podpora agroturistiky

 

 

Úplné znění pravidel je k dispozici v elektronické podobě a je nutné pracovat vždy s aktuální verzí - obecná i specifická pravidla se kolo od kola liší ! Aktuální pravidla jsou na adrese MZe www.eagri.cz nebo SZIF www.szif.cz

 

Informace může podat také Ing.Zdeněk Perlinger - 607 103 244 

 

Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, U Farmy 30/11, 350 02 Cheb


Ivana Bartoňová - 771 151 883
rakcheb@gmail.com